Show Overview

Alaye ohun ti o se okunfa ogun yii ati awon isele ti o waye nibi sise ipalemo fun ogun naa eyi ti o je eri ododo lori wipe Annabi Muhammad ojise Olohun ni. Alaye si tun waye lori aranse ti Olohun se fun ojise Re ninu ogun naa.

Artist

Isa Akindele Solahudeen

Category

Islam, Podcasts, Religion & Spirituality, Education
Untitled
Unknown
00:00 / 00:00