Show Overview

Koko ibanisọrọ yii ni: (i) Itumọ atẹgun sise lọ si ọdọ Ọlọhun (ii) Awọn ọna ti a ngba se atẹgun lati wa oore ni ọdọ Ọlọhun. (iii) Awọn gbolohun ti o lẹtọ ti Musulumi fi le se atẹgun lọ si ọdọ Ọlọhun.

Artist

Abdur Rahman Muhammadul Awwal

Category

Islam, Podcasts, Religion & Spirituality, Education
Untitled
Unknown
00:00 / 00:00