Show Overview

Idanileko yi je alaye lori hadiisi eleekeje ninu tira “Umdatul Ahkaam”, koko oro idanileko naa ni alaye nipa bi ojise Olohun- ike ati ola Olohun ki o o maa ba a- se maa nse aluwala.

Artist

Abdur-razaq Abdul-majeed Alaro

Category

Islam, Podcasts, Religion & Spirituality, Education
Untitled
Unknown
00:00 / 00:00